zblog主题服务器

360也推出属于自己的小程序,有别于其他小程序的是,360小程序可以在PC端直接打开,是360浏览器中的轻应用。

跟网页应用和app应用不同的是,360小程序有客户端独有的能力而且不需要安装,在浏览器就可以立即打开,非常方便。

360小程序现在还是公测期间,如果要开发小程序只需要在360小程序开发平台绑定360账户就可以了。

360小程序

360小程序的目录结构如下:

 ├─ app.json            // 窗口相关配置
 ├─ index.html        // 小程序页面
 └─ assets               // 资源目录
    ├─ css                // 样式表
    ├─ img               // 图片
    └─ js                // js目录

内部跳转页面格式都必须为html


相关阅读:
  • 360小程序的设计原则
  • wordpress同步360小程序代码构成